Regulamin korzystania z serwisu Pasaz.net.pl

 

1. Portal Ofertowy Pasaz.net.pl, prowadzony i udostępniany jest Użytkownikom przez firmę INTEGRA Paweł Mróz ul. Graniczna 8A 33-100 Tarnów NIP 873-137-59-48 zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 18067/98 od 1998r.

2. Portal Pasaz.net.pl zwany w dalszej części regulaminu Pasażem funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJE
Użytkownik - Każda osoba korzystacjąca z zasobów Pasażu.
Oferent - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełna zdolność do przeprowadzania czynności prawnych, Jednostka prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania w związku z opublikowaną przez siebie ofertą.
Cennik — zestawienie ustalanych przez firmę INTEGRA opłat dla oferentów, za usługi świadczone w ramach portalu Pasaż.
Oferta — pojedynczy przedmiot, usługa lub inny towar, który zgodnie z decyzją Operatora Pasaż może być przedmiotem Ogłoszenia w portalu Pasaz.net.pl.
Reklama — Pakiet informacji promujący jedną lub kilka produktów, usług lub firm. Reklama emitowana jest zazwyczaj w formie banera. Reklama jest płatna zgodnie z cennikiem.
Artykół sponsorowany - Tekst którego celem jest zaprezentowanie oferty komercyjnej Oferenta lub innego podmiotu. Artykół sponsorowany jest płatny zgodnie z cennikiem.

3. W ramach Pasażu możliwa jest emisja płatnych reklam w formie banera, płatnych ofert, bezpłatnych ogłoszeń.

4. Emisja Reklam na stronach Pasażu dokonywana jest w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem Specyfikacji zlecenia emisji oraz Cennika. Dopuszcza się emisję reklam tylko i wyłącznie na podstawie pisemnych zleceń i umów.

5. Emisja ofert i ogłoszeń na stronach Pasażu dokonywana jest w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem Specyfikacji zlecenia emisji oraz Cennika. Dopuszcza się emisję ogłoszeń bezpłatnych realizowanych przez system publikacji ogłoszeń Pasażu oraz ofert płatnych realizowanych na podstawie odrębnych zleceń i umów. Emisja ofert płatnych odbywa się za pomocą automatycznych systemów publikacji ogłoszeń.

6. Każdy Użytkownik który zamierza podjąć współpracę polegającą na emisji Reklam lub publikacji ogłoszeń zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego zapisów.

7. Emisja materiałów reklamowych odbywa się odpłatnie. Jedynie w szczególnych przypadkach Reklama może być wyemitowana nieodpłatnie pod warunkiem sporządzenia odpowiednich umów. Zarówno właściciel jak i obsługa Pasażu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Reklam. Reklamodawca decydując się na zlecenie emisji Reklamy zwalnia Pasaż z obowiązku zaspokojenia roszczeń zgłoszonych w związku z emisją Reklamy na stronach Pasaż i/lub naprawienia ewentualnych szkód wraz z kosztami procesu bądź innego postępowania, a także innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi na rzecz osób trzecich w związku z ich roszczeniami, powstałych po stronie Pasaż w związku z treścią zamieszczonej Reklamy.

8. Publikacja ofert płatnych i ogłoszeń bezpłatnych odbywa się z zastrzeżeniem załącznika nr.2 "Towary zakazane". Zarówno właściciel jak i obsługa Pasażu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. Użytkownik Pasażu decydując się na publikację ogłoszenia zwalnia Pasaż z obowiązku zaspokojenia roszczeń zgłoszonych w związku z publikacją ogłoszenia na stronach Pasażu i/lub naprawienia ewentualnych szkód wraz z kosztami procesu bądź innego postępowania, a także innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi na rzecz osób trzecich w związku z ich roszczeniami, powstałych po stronie Pasaż w związku z treścią opublikowanego ogłoszenia. Użytkownik w całości odpowiada za treść publikowanego ogłoszenia.

9. Operator Pasażu ma prawo do usunięcia publikacji bez podania przyczyny.

10. Oferent zapewnia, że jest uprawniony do złożenia Zlecenia a jego realizacja przez Pasaż nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności Reklamodawca zapewnia, że w zakresie złożonego Zlecenia przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych, w tym m.in. prawa autorskie, pokrewne, prawa do wzorów zdobniczych i znaków towarowych.

11. Oferent odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji Zlecenia przez Pasaż, w tym również za naruszenia praw osób trzecich, ich praw do dóbr niematerialnych, a w przypadkach zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio do Pasaż, Reklamodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Operatora serwisu Pasaż sądy polskie.

13. Emisja ogłoszenia:

a) Przejdź do formularza ogłoszeń.

b) Wypełnik rubryki firmularza:

 • Wpisz nazwę ogłoszenia,
 • podaj wartość ogłoszenia,
 • oznacz czy cena może być negocjowalna
 • wybierz kategorię dla przedmiotu ogłoszenia
 • oznacz stan przedmiotu
 • określ czas emisji ogłoszenia
 • dodaj opis przedmiotu ogłoszenia,

c) Dodaj jedną lub kilka fotografii przedmiotu ogłoszenia w jedynym z akceptowalnym formacie plików: JPEG

d) Uzupełnij dane kontaktowe (dane nie są dostępne dla osób przeglądających ogłoszenia)

e) kliknij klawisz "Dodaj"

14. Emisja Reklamy:

a) Uzgodnienie warunków emisji Reklamy musi nastąpić zawsze przed datą emisji Reklamy.

b) Uzgodnione warunku muszą być opisane w specyfikacji zlecenia.

c) Zlecenie musi zawierać:

 • nazwę zleceniodawcy,
 • adres zleceniodawcy,
 • dane do faktury,
 • numer telefonu kontaktowego zleceniodawcy,
 • adres e-mail zleceniodawcy,
 • Imię i nazwisko umocowanego przedstawiciela zleceniodawcy,
 • zakres dat emisja od - emisja do,
 • URL przekierowania,
 • datę dostarczenia pliku z gotowym materiałem Reklamowym.

          Akceptowane formaty plików: JPEG, PNG, GIF, SWF

d) Do zlecenia wystawiana jest faktura VAT z terminem płatności przypadającym najpóźniej na połowę terminu realizacji Reklamy. W przypadku nieopłacenia faktury za emitowaną reklamę w wyznaczonym terminie Emisja może zostać wstrzymana bez wcześniejszego uprzedzenia.

14. Regulamin wchodzi w życie z niem 2.02.2016r.  Aktualizacja regulaminu - 23.05.2018r.